top of page

Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 12 april 2021

 

Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing wanneer u deze website van Lorraine McKenzie, LCSW, dba Comprehensive Therapy, (“wij”, “ons” of “onze”) en/of de diensten, inhoud en materialen bezoekt of gebruikt. door ons beschikbaar gesteld (gezamenlijk “Diensten”). Deze Voorwaarden veranderen op geen enkele manier de voorwaarden van enige andere overeenkomst die u met ons heeft voor producten, diensten of anderszins. Lorraine McKenzie, LCSW is de eigenaar van Comprehensive Therapy. Lorraine is een erkend klinisch maatschappelijk werker in Oregon (#L6689).

DOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE DIENSTEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT AAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN EN ALLE VOORWAARDEN DIE HIERIN DOOR VERWIJZING WORDEN OPGENOMEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN, MAAK DAN GEEN TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN.

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen. Als we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden, zullen we u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen, bijvoorbeeld door u een e-mailmelding te sturen, een kennisgeving te sturen via de Services of door de datum 'Laatst bijgewerkt' bovenaan deze Voorwaarden bij te werken. Als u de Services blijft gebruiken na onze kennisgeving van de gewijzigde Voorwaarden, bevestigt u dat u de gewijzigde Voorwaarden accepteert. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, mag u de Services niet langer openen of gebruiken.

Aanvullende definities, voorwaarden en condities zijn vastgelegd in de Privacybeleid, dat hierbij uitdrukkelijk door verwijzing in dit document is opgenomen.

Vrijwaring

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE IS UITSLUITEND VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN. HET IS NIET BEDOELD ALS VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES OF BEHANDELING.

VRAAG ALTIJD HET ADVIES VAN UW ARTS OF ANDERE GEKWALIFICEERDE GEZONDHEIDSZORGVERLENER BIJ ALLE VRAGEN DIE U HEBT OVER EEN MEDISCHE EN/OF GEESTELIJKE GEZONDHEIDSAANDOENING.

NEGEER NOOIT HET VRAGEN VAN PROFESSIONEEL ADVIES OF STEL HET ZOEKEN NOOIT UIT VANWEGE IETS DAT U OP DEZE WEBSITE HEBT GELEZEN.

DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORGEN VAN IEDER INDIVIDU MOETEN WORDEN GEËVALUEERD EN RECHTSTREEKS AANGEPAKT DOOR EEN GECERTIFICEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSPROFESSIONAL.

BEoefenaars van de geestelijke gezondheidszorg MOETEN DE INHOUD VAN DEZE SITE, OF ENIG DEEL DAARVAN, GEBRUIKEN OP EEN WIJZE DIE VOLLEDIG CONSISTENT IS MET DE PRAKTIJKNORMEN EN DE TOEPASSELIJKE ETHISCHE RICHTLIJNEN.

DEZE SITE IS NIET BEDOELD OM TE WORDEN GEBRUIKT ALS U IN CRISIS BEVINDT OF ALS EEN ANDERE PERSOON IN GEVAAR IS. BEL IN PLAATS VAN DE NOODDIENSTEN (911 IN DE VERENIGDE STATEN), DE NATIONALE ZELFMOORDPREVENTIE LEVENSLIJNOP 800-273-8255, OF GA NAAR DE DICHTSTBIJZIJNDE NOODRUIMTE VAN HET ZIEKENHUIS.

Rekening

Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en gaat u ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U mag uw account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor toegang van derden tot uw account als gevolg van diefstal of verduistering van uw account. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren of te annuleren, accounts te beëindigen of inhoud te verwijderen of te bewerken.

 

Wijzigingen in de voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de voorwaarden waaronder de site wordt aangeboden te wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden vervangt alle voorgaande versies. We moedigen u aan om de Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van onze updates.

Kinderen onder de dertien

Wij verzamelen niet bewust, zowel online als offline, persoonlijke informatie van personen jonger dan dertien jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de Site alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.

Ontheffing van klasseactie

Elke procedure om een geschil op te lossen of te procederen zal uitsluitend op individuele basis worden gevoerd, en u zult niet proberen om een geschil te laten behandelen als een collectieve actie, een representatieve actie, een collectieve actie, een particuliere procureur-generaal actie of in welke procedure dan ook. waarin u representatief optreedt of voornemens bent op te treden. U gaat er verder mee akkoord dat geen enkele arbitrage of procedure zal worden samengevoegd, geconsolideerd of gecombineerd met een andere arbitrage of procedure.

Aanvullende disclaimer

WIJ VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT (A) DE DIENSTEN NAUWKEURIG, VOLLEDIG, BETROUWBAAR, ACTUEEL OF FOUTLOOS ZIJN, OF (B) DE DIENSTEN OF ONZE SERVER(S) VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. U DIENT DOOR DE SECTOR ERKENDE SOFTWARE TE GEBRUIKEN OM VIRUSSEN VAN ELKE DOWNLOAD VAN DE DIENSTEN TE DETECTEREN EN TE ONTSMETTEN, TENZIJ UITDRUKKELIJK HET TEGENOVERGESTELDE IN EEN SCHRIFTELIJKE DOOR ONS IS VERSTREKT. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS”-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, EN: VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJZEN WIJ ALLE WETTELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK.

Toepasselijk recht; Forum

Elk geschil tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden zal worden beheerst door deze Voorwaarden en de wetten van de staat Oregon en de toepasselijke wetgeving van de Verenigde Staten, zonder gevolg te geven aan conflicterende wettelijke principes die kunnen voorzien in de toepassing van de wet. van een ander rechtsgebied. U stemt ermee in dat elke gerechtelijke of billijke actie die voortvloeit uit of verband houdt met een daadwerkelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van de auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele eigendommen van een partij, of die verband houdt met deze Voorwaarden, alleen zal worden ingediend in de staats- en federale rechtbanken in Lane County, Oregon (behalve voor geschillen over kleine vorderingen, die kunnen worden ingediend in het rechtsgebied waarin u woont), en u stemt hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk in met en onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken over eventuele rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit deze Voorwaarden.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om ons, evenals onze onafhankelijke contractanten, dienstverleners en consultants, en onze en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten (gezamenlijk de “Bedrijfspartijen”) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen eventuele claims, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria).

Internationale garantiedisclaimer

Wij zijn een in de Verenigde Staten gevestigde therapiepraktijk. Wij beweren niet dat enig aspect van de Diensten geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten de Verenigde Staten of kan worden gebruikt voor personen die geen staatsburger van de Verenigde Staten of ingezetenen van andere landen zijn. Degenen die vanaf andere locaties toegang hebben tot de Services zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. De Diensten zijn onderworpen aan toepasselijke exportwetten en -beperkingen.

Licentie voor gebruik

U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Site, strikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Als voorwaarde voor uw gebruik van de Site garandeert u ons dat u de Site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze Voorwaarden. U mag de Site niet gebruiken op een manier die de Site zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de Site door een andere partij zou kunnen verstoren.

Alle inhoud die deel uitmaakt van de Dienst, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, evenals de compilatie daarvan, en alle software die op de Site wordt gebruikt, is ons exclusieve eigendom en wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten die intellectueel eigendom beschermen. en eigendomsrechten. U stemt ermee in om alle copyright- en andere eigendomskennisgevingen, legenda's of andere beperkingen in dergelijke inhoud te observeren en na te leven en zult daarin geen wijzigingen aanbrengen.

U mag de inhoud op de Site niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, publiceren, verzenden, reverse-engineeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken creëren of op enigerlei wijze exploiteren. Onze inhoud is niet bedoeld voor wederverkoop. Uw gebruik van de Site geeft u niet het recht om enig ongeoorloofd gebruik te maken van enige beschermde inhoud, en u zult met name geen eigendomsrechten of toeschrijvingskennisgevingen in welke inhoud dan ook verwijderen of wijzigen. U zult beschermde inhoud uitsluitend voor persoonlijk gebruik gebruiken en geen ander gebruik van de inhoud maken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en de eigenaar van het auteursrecht. U gaat ermee akkoord dat u geen eigendomsrechten op beschermde inhoud verkrijgt. Wij verlenen u geen enkele licentie, expliciet of impliciet, voor ons intellectuele eigendom, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT: (A) ZULLEN DE BEDRIJFSPARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GEBRUIKSVERLIES, WINSTDERVING OF GEGEVENSVERLIES, HETZIJ IN EEN ACTIE IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF ALS GEVOLG VAN ONZE NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN OF HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN; EN (B) IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSPARTIJEN, HETZIJ IN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF ALS GEVOLG VAN ONZE VERMEENDE NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE DE VOORWAARDEN OF HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN OVERSCHRIJDEN ELKE COMPENSATIE DIE U, INDIEN VAN TOEPASSING, AAN ONS BETAALT VOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ DE DIENSTEN HEBBEN AANGEBODEN, DE PRIJZEN HEBBEN VASTGESTELD, EN DEZE VOORWAARDEN HEBBEN GEGAAN IN VERTROUWING OP DE GARANTIE-UITSLUITINGEN EN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN VERMELD, EN DAT DE GARANTIE-UITSLUITINGEN EN DE HIERIN VERMELDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VORMEN EEN ESSENTIËLE BASIS VAN DE KOOP TUSSEN U EN ONS. ZONDER DEZE BEPERKINGEN ZOUDEN WIJ DE DIENSTEN NIET OP EEN ECONOMISCH REDELIJKE BASIS KUNNEN LEVEREN.

Deelbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Site en de gerelateerde diensten of een deel daarvan op elk gewenst moment te beëindigen. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, is deze overeenkomst onderworpen aan de wetten van Lane County in de staat Oregon en u stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in Oregon in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Locatie. Gebruik van de Site is niet toegestaan in enig rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze Voorwaarden ten uitvoer legt, inclusief, maar niet beperkt tot, dit gedeelte.

U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en ons als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de Site. Onze nakoming van deze overeenkomst is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan ons recht om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties met betrekking tot uw gebruik van de Site of de informatie die wordt verstrekt aan of door ons verzameld met betrekking tot dergelijk gebruik. Als wordt vastgesteld dat enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen die hierboven zijn uiteengezet, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling. die het dichtst aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht.

Tenzij hierin anders aangegeven, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Site. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures gebaseerd op of verband houdend met deze overeenkomst, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bewaard in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle bijbehorende documenten in het Engels worden geschreven.

Sites en services van derden

De Site kan links naar andere websites (“Gelinkte Sites”) bevatten. De Gelinkte Sites vallen niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, inclusief maar niet beperkt tot eventuele links op een Gelinkte Site, of eventuele wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Wij bieden u deze links uitsluitend voor uw gemak aan, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring door ons van de site of enige connectie met de exploitanten ervan.

Bepaalde diensten die via de Site beschikbaar worden gesteld, worden geleverd door sites en organisaties van derden. Door een product, dienst of functionaliteit te gebruiken die afkomstig is van de Site, erkent u en stemt u ermee in dat wij dergelijke informatie en gegevens mogen delen met een derde partij met wie wij een contractuele relatie hebben om namens ons het gevraagde product, de dienst of de functionaliteit te leveren. de gebruikers en klanten van de site.

Wachtlijst

Bepaalde functies die via de Site beschikbaar zijn, bieden mogelijk een “wachtlijst” waarop u zich aanmeldt om op de hoogte te worden gehouden van openingen of beschikbaarheid voor inschrijving. Het aanmelden voor een wachtlijst creëert en/of impliceert geen relatie tussen cliënt en therapeut, en is uitsluitend bedoeld ter informatie. Wachtlijsten zijn niet bedoeld voor huidige, actieve cliënten.

bottom of page